DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.02.2012 15:53:52

Obec Polánka

Zajímavosti

FLORIÁN, patron všech hasičů, slaví 4. května svůj svátek
„ K sobě ke cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně
 
  Toto heslo neztratilo nic na svém lesku ani v současné době. Skrývá v sobě
  
nejméně tři ušlechtilé vlastnosti, které jsou pro hasiče nezbytné.
  Ob
ětavost, za níž stojí velké množství volného času a mnohdy i znač
  riziko. Nezištnost, dobrovolný hasi
č se neptá, co dostane za práci, kterou
  
provádí pro své spoluobčany při ochraně životů, zdraví a majetku, odměnou
  je v
ědomí, že pomáhá tomu, kdo potřebuje. A dobrovolnost, svobodné
  rozhodnutí k humánnímu poslání, které traduje od vzniku hasi
čské myšlenky
  až po sou
časnost.
 Dne 4. května bude svůj svátek opět slavit svatý Florián, patron všech hasičů. Podle kalendáře sice má tento den jmeniny Květoslav, ovšem základem jeho jména je právě latinské "florianus" - latinsky "kvetoucí, rozkošný."
Již ve středověku lidé považovali sv. Floriána za ochránce před nebezpečím ohně (snad pro jeho násilnou smrt ve vodě), lidé věří také v jeho ochranu před bouří, velkou vodou či suchem. Traduje se, že modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden život a nemalý majetek. Sv. Florián je nejčastěji zpodobňován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům, popř. chrám Vedle hasičů považují sv. Floriána za svého patrona také kominíci, zedníci, sládci, kováři, hrnčíři a mnoho dalších profesí majících co do činění s ohněm.
Od mučenické smrti tohoto křesťanského světce již uplynulo více než 1700 let. Dle dostupných pramenů muž jménem Florián (latinsky Florianus), který byl důstojníkem římských legií,sloužil na konci 3. a na počátku 4. století n.l. ve vojsku a následně v administrativní správě Římské říše na území dnešního Rakouska. Již od mládí byl vychováván v křesťanské víře, což tehdy ještě v pohanské říši přinášelo značná rizika. Poznal to i Florián, který byl po přijetí protikřesťanských opatření císaře Diokleciána (284-305) nucen opustit státní služby. Jako přesvědčený křesťan nesouhlasil s postupem státní moci potlačující křesťanskou víru a pokusil se pomoci několika svým souvěrcům, kteří byli vězněni. Byl přitom dopaden a strašlivým způsobem potrestán. Po krutém mučení, během něhož opakovaně odmítl zapřít svou víru, byl Florián utopen v řece Enns (dnešní Rakousko). Podle legendy Floriánovo tělo následně zachránila a tajně pohřbila křesťanka Valerie. Florián se za svou neochvějnou křesťanskou víru dočkal odměny alespoň posmrtně, když byl pro svou mučednickou smrt prohlášen za svatého. Nad jeho hrobem pak v 6. století vznikl prastarý klášter St. Florian, který byl svědkem mnoha pohnutých historických událostí.
A proč se vlastně Florián stal patronem hasičů? Byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá se k hašení. Proto se Florián stal hlavním patronem proti nebezpečí ohně. Floriánovo "hasičství" je také možné vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti.

  
Řád sv. Floriána je jedním z nejvyšších vyznamenání a uděluje se
 členům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky. 
 K udělení řádu sv. Floriána může dojít až po udělení medaile "Za
 mimořádné zásluhy". Řád sv. Floriána je výběrové vyznamenání
 udělované výkonným výborem sdružení na návrh okresního sdružení.
 K řádu náleží diplom a stuha. Řád má tvar rovnoramenného
 osmihrotového kříže v pozlaceném provedení. Vnitřní kruh je červený
 a na něm je položen medailon s hlavou sv. Floriana se dvěma plameny
 a opisem: SV. FLORIAN. Rozměry: 70 x 70 mm.

 Fa 11.1.2008


 Petr Bezruč

HASIČ 

Jenž v oheň, dým bez strachu jde,
s přilbou, sekerou, hadicí,
muž pravý na svém místě je,
v světě širém i na Skalici.

Vynáší choré kmety ven,
vyvádí z chlévů skot bučící,
peřiny, obrazy ze stěn,
retuje robotnou pravicí.

A spadne-li hořící strop
či trám ohnivý, praskající,
zůstane časem pod ním chlop,
za bližní v ohni pracující.

Chytrák jen řeční v pozadí:
Nech jiným koryto a slávu!
chlop pravý život nasadí,
za druhé, choť to stojí hlavu.

 

Fa 12.12.2007


 

Hasičské desatero
 
 1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti
  bratrské pomoci v neštěstí.
 2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jim celou duší a celým tělem,nemáš-li dobré
  vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v
  nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti kteří tě zvolili, očekávají od
  tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
 5. Bratry a sestry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich
  povznést.
 6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá,šlechetná a vlastenecká,
  v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy,ale zájmy hasičské
  dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys
  všelijaé neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 9. Máš-li, na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným
  způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
 10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš
  dobrým hasičským dobrovolníkem.

                                                   

Fa 11.1.2008