DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 19.02.2012 15:53:52

Obec Polánka

Historie SDH

Historie Sboru dobrovolných hasičů v Polánce

 

      Dle dochované kopie rukopisu měl Sbor dobrovolných hasičů v Polánce ustavující schůzi dne 11. dubna 1886 s 12 ti členy. Zakládající člen sboru dobrovolných hasičů v Polánce  byl František Benda č. p  14, starosta obce od roku 1880 a později poslanec Rakousko – Uherského sněmu.

Ustavující výbor Sboru dobrovolných hasičů v Polánce

František Benda  č.p. 14             starosta    starosta SDH
Josef Vorel         č.p. 5               rolník        náčelník
Jakub Petrovský  č.p. 46             kameník    1. podnáčelník
Karel Brudík       č.p. 17              rolník        2. podnáčelník
Josef Šedrla       č.p. 41              kovář        strojník
Josef Dřevojan   č.p. 29              cestař       trubač
Adolf Karas        č.p. 33              zedník      trubač
Václav Jedlička   č.p. 83              dělník       trubač

        Tento zakládající sbor neměl žádných jiných hasebních pomůcek jen vědra na vodu a malou ruční stříkačku, ke které se musela voda nosit.

V roce 1904 se na schůzi jednalo o zakoupení stříkačky, kdy z příspěvků z různých dobrovolných akcí a s přispěním velké peněžní částky Hraběnky Kinské, byla zakoupena velká ruční stříkačka tažená koňmi. Roku 1904 byla dne 2. července vysvěcena. Kmotrou ji byla Aglanc hraběnka Kinská, choť vrchního císařského štolby, Ferdinanda hraběte Kinského. K této slavnosti se celá ves pěkně vyzdobila. Hasičské sbory  z celého okolí se dostavily a seřadily u slavobrány, která byla u školy. Tam čekal starosta obce a náčelník sboru, aby uvítali hraběcí rodinu s jejich doprovodem. Po mši svaté byla vysvěcena stříkačka Janem Hrubešem, děkanem z Oslavan a křest provedla Glanc Hraběnka Kinská.

Sbor získával na úctě občanů. Tato dobročinná činnost byla poskytována občanům i při různých živelných pohromách.

V roce 1918, po skončení 1. světové války, přenechal starosta sboru pan František Benda, svoji funkci mladším hasičům. Jeho nástupcem byl zvolen František Vorel č.p. 2, a ten velel sboru dobrovolných hasičů až do roku 1920.

Stříkačka byla umístěna v obecním domě (špitále). V roce 1905 vlastnil SDH ruční stříkačku taženou koňmi, 1 výsuvný žebřík, 1 hák na strhávání krovů, 25 metrů hadic, 15 uniforem, vycházkových a pracovních, 22 opasků se sekyrkami a helmy. Tyto věci si hasiči zakoupili z peněz, které si různými činnostmi vydělali.

V roce 1927 byla postavena nová Požární zbrojnice z dobrovolných akcí. Roku 1936 SDH uspořádal velkou slavnost na počest 50. výročí založení sboru v Polánce. Na tuto oslavu, která se konala v místní cihelně, se sjelo mnoho sborů z okolí. Na této akci byly nacvičovány sestavy s nářadím i zbraněmi a skladba Jánošík měla veliký úspěch. Po této oslavě vzrostl počet členů na 35 mužů, 7 žen a 5 samaritánek. O takovýto rozmach sboru se zasloužil velkou mírou jeden z ustavujících členů jménem Jakub Petrovský, který zemřel roku 1939.

V roce 1945 zemřel bývalý Starosta sboru František Vorel, nově zvolený starosta byl Adolf Benda, tento vedl sbor až do své smrti roku 1947. Sbor do roku 1948 počítal asi 24 členů.

Další činnost sboru byla řízena okresem. V roce 1945 nám byl přidělen motorový agregát na čerpání vody na ruční nošení. Členové požárního sboru prováděli protipožární preventivní prohlídky ve všech domech a různých zařízeních.

V roce 1948 byla zřízena nová státní správa, socializace vesnice a byla znovu provedena nová volba SDH v Polánce.

 

Členové výboru v roce 1948.

Jan Černý          č.p. 52             1. náčelník
Karel Šafránek   č.p. 57              pokladník
Antonín Šedrla   č.p. 41              2. náčelník
Jan Fiala           č.p. 34              trubač

        Po roce 1948 nastal velký útlum činnosti sboru dobrovolných hasičů v Polánce  až do obnovení činnosti v roce 1965. Po roce 1965 se začali požárníci hodně rozvíjet.

Členové výboru požární ochrany zvoleni v roce 1965.

Josef Doubek             č.p. 61                       předseda
Ferdinand Chaloupka   č.p. 67                      velitel
František Vérosta        č.p. 72                      prevence
Ondřej Procházka        č.p. 55                      organizační záležitosti
Augustin Borek           č.p. 116                     referent mládeže
Ota Černý                  č.p. 92                       materiální referent
Antonín Hruška           č.p. 40                       referent CO
Jan Svoboda               č.p. 36                       jednatel
Karel Brudík               č.p. 18                       hospodář
Oldřich Rozmahel        č.p. 119                     strojník

 Plán práce na rok 1965                                                                     

15.1.1965  - příprava a projednání přístavba klubovny
31.1.1965  - mladí požárníci hráli divadlo
27.2.1965  - maškarní ples
28.2.1965  - dětská maškarní merenda a večer ostatková zábava
1.3.1965    - maškarádi chodili po obci
31.3.1965  - preventivní prohlídky
měsíc březen 1965      - 2 školení
měsíc duben 1965       - jarní úklid obce a 1 cvičení
měsíc červen 1965      - příprava na soutěž
měsíc červenec 1965 – příprava na tábor
měsíc srpen 1965       - žňové hlídky
měsíc říjen 1965 - příprava na zimní akce

       V roce 1965 se začala činnost požárníků hodně rozvíjet. Začalo se s cvičením družstev, jezdilo se na okrskové soutěže. Požárníci získávali mladé zájemce. V tuto dobu byly v Polánce 2 družstva chlapců a 1 družstvo děvčat. Polánští požárníci hráli v obci divadlo, nacvičovaly se tance jako „ Moravská beseda“ a mladí účinkovali při různých akcích. Chodilo se na brigády do JZD a za tyto peníze se jezdilo na čundry.

Nejlepší akce se zdařila na přehradě v Jevišovicích v roce 1964. Tohoto výletu, který trval 5 dnů se zúčastnilo 24 mladých od 6 do 14 roků a 8 starších členů.Sami si vařili na chatě Františka Doubka a jídlo se dávalo 5 krát denně. Zásobování a vaření zajišťovali Jaroslav Doubek, Borková Valerie a Marie Chaloupková.

        Byla možnost koupání v přehradě, jízda na kánoích a pramicích. Hrály se různé hry a sportovalo. V té době se zakládala dechová kapela a 3 muzikanti zde vyhrávali u táboráku. V této době zde bylo i Liberecké divadlo a tak o zábavu bylo postaráno, zpívalo se a vyprávěly různé příběhy. Potom se přidali i čundráci s kytarami, že se ani nikomu nechtělo spát. Zde prožili požárníci krásných 5 dnů dovolené. Sbor v této době čítal přibližně 40 členů. V tomto roce se začalo s přístavbou klubovny při požární zbrojnici, aby bylo kde schůzovat a promítat filmy pro mladé lidi.Začínající kapela mladých požárníků, tak získala místnost na zaučování.

 

        Tento dokument byl přepsán z dochovaného rukopisu o historii SDH v Polánce. Další informace budou postupně doplňovány ze získaných podkladů.

Fa 12.12.2007